itradesize

itradesize /\ Silver Bullet x Macro x Killzone

itradesize Cập nhật   
This indicator shows the best way to annotate ICT Killzones, Silver Bullet and Macro times on the chart. With the help of a new pane, it will not distract your chart and will not cause any distractions to your eye, or brain but you can see when will they happen.

The indicator also draws everything beforehand when a proper new day starts.

You can customize them how you want to show up.
Collapsed or full view?
You can hide any of them and keep only the ones you would like to.
All the colors can be customized, texts & sizes or just use shortened texts and you are also able to hide those drawings which are older than the actual day.

You should minimize the pane where the script has been automatically drawn to therefore you will have the best experience and not show any distractions.

The script automatically shows the time-based boxes, based on the New York timezone. 


Killzone Time windows (for indices):

London KZ 02:00 - 05:00
New York AM KZ 07:00 - 10:00
New York PM KZ 13:30 - 16:00

Silver Bullet times:
03:00 - 04:00
10:00 - 11:00
14:00 - 15:00


Macro times:
02:33 - 03:00
04:03 - 04:30
08:50 - 0910
09:50 - 10:10
10:50 - 11:10
11:50 - 12:50
Phát hành các Ghi chú:
- Added option to automatically change the text coloring based on the chart
- Added additional (optional) Macro times per request

12:50 - 13:10

13:50 - 14:15

14:50 - 15:10

15:50 - 16:15

- Ability to change the borders of the boxes per request
- Ability to change the transparency of the Boxes per request

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?