bbs1907

BB + Volume Based Coloured Bars

Volume Based Coloured Bars:

Most of the time traders are confused about if the price movements were supported by VOLUME .
This indicator colors the bars into volume weighted signals...

When prices go down bars are red and contraversely when up, bars are green. Additionally we have two more colors for each
situation:

PRICE BARS ARE:

DARK RED when prices go down and VOLUME is bigger than 150% of its (default 21 day) average, that indicates us price action is supported by a strong BEARISH VOLUME

RED when prices go down and VOLUME is BETWEEN 50% AND 150% of its (default 21 day) average, at this situation we can think that volume is neither strong nor weak

ORANGE when prices go down and VOLUME is just less than 50% of its (default 21 day) average, so the volume is weak and doesn't support the price action much
DARK GREEN when prices go UP and VOLUME bigger than 150% of its (default 21 day) average, that indicates us price action is supported by a strong BULLISH VOLUME

GREEN when prices go UP and VOLUME is BETWEEN 50% AND 150% of its (default 21 day) average, at this situation we can think that volume is neither strong nor weak

LIGHT GREEN when prices go UP and VOLUME is just less than 50% of its (default 21 day) average, so the volume is weak and doesn't support the price action much


21 day Simple Moving Average used as default value which can be changed in the settings menu,

21 day is considered as a month for STOCK Markets, it would be more accurate to set the value to 30 for CRYPTO CURRENCIES
And Bollinger bands
By Kıvanc Özbilgic thank you
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?