Vignesh_vish

Day Clue

Vignesh_vish Cập nhật   
Day Clue Indicator

live Market Information
Day Clue Indicator plots days information like "Initial Balance and Range", "Day Range", "Current Day Volume (for NIFTY and BANKNIFTY it takes the future volume)", "ATR", if the scrip is NIFTY or BANKNIFTY then it shows the difference between SPOT and Future price so that trader will come to know future is trading at premium or discount,it shows current day name at bottom right corner, and it plots the Ema-20 and Ema-200. These information will update during live market.

Information for Next Trading Session
Day Clue Indicator plots "Previous Day High", "Previous Day Low", "Central Pivot Range-CPR with S1 and R1","It indicate tomorrow is Trading Day or Trading Holiday(other than Weekend Holidays)" these are information used for next day that will be plot today itself once market closed

Limitations of Day Clue Indicator
  • Day Clue Indicator only work in Indian Market(NSE and BSE)
  • Day Clue Indicator only work in "1-mins, 5-mins, 15-mins" Timeframes, if you switch to other timeframe like 30-mins,1-Hour, Daily then information will hide

Thank You
Phát hành các Ghi chú:
Now in Day Clue Indicator users can Hide or Unhide and change color of the EMA, CPR, DATA LABEL, IBR, BAR CURSOR, PDH & PDL, DAY NAME and users can control how many number of days from the past user want to plot Day Clue Indicator(max number of days is 15, min is 0(if 0 is set then Day Clue Indicator will plot for current day only)
Phát hành các Ghi chú:
Minor Bug Fixed
Phát hành các Ghi chú:
Minor Bug Fixed
Phát hành các Ghi chú:
Day Name Feature Deprecated
Phát hành các Ghi chú:
fixed minor bugs

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?