I_Leo_I

Arbitrage Spread

I_Leo_I Cập nhật   
This indicator helps to find spreads between cryptocurrencies, assess their correlation, spread, z score and atr z score.

The graphs are plotted as a percentage. Because of the limitation in pine tradingview for 5000 bars a period was introduced (after which a new starting point of the graph construction will be started), if you want it can be disabled

The multiplier parameter affects only the construction of the joint diagram on which z score and atr z score are calculated (construction of the diagram is done by dividing one pair by another and multiplying by the multiplier parameter) is shown with a red line

To create a notification you have to specify the data for parameters other than zero which you want to monitor. For parameters z score and atr z score data are counted in both directions

The data can be tracked via the data window
Link to image of the data window prnt.sc/93fKELKSQOhB
Phát hành các Ghi chú:
Hi everyone! This week I noticed that this indicator is interesting, so I decided to update it. I've added tables to display data for the current bar and fixed an error that occurred when using the indicator without a period for a large number of bars.
Phát hành các Ghi chú:
I forgot to update the chart
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?