BinarySword

[TEMPLATE] Code Block Comments

BinarySword Cập nhật   
█ OVERVIEW
Here I present to the community at large a collection of code comment blocks that I think will be useful, especially for larger script projects bordering on 2,000 lines or above of code.


█ PLANNED FUTURE UPDATES
  • Work with the community to expand this template to be even more useful with the inclusion of useful global colour sets, variables, tooltips, groups, etc.
  • better script thumbnail.
  • full-screen table or label outlining the script's use-cases.
Phát hành các Ghi chú:
█ CHANGELOG
  • = Code block comments to better adhere to the TradingView Code Style Guidelines. Resulting in an overall reduction of code from 2005 to 1750 lines.
  • = A few spacing issues that were missed in the initial release.
  • = Index numbering under "2. Indicators and Functions" where B1... skipped to B3...
Phát hành các Ghi chú:
->

Phát hành các Ghi chú:
->

  • ADD = ASCII header code comment + comment on how to create your own.
  • CHANGE = Revision History ⮩ to ⇲ as fixes some minor formatting issues.

Comments:
I took a break from trading but I am back now and exploring all the fantastic new features of PineScript. Expect to see new scripts released in the coming months :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?