loxx

normsinv

Library "normsinv"

Description:
Returns the inverse of the standard normal cumulative distribution.
The distribution has a mean of zero and a standard deviation of one; i.e.,
normsinv seeks that value z such that a normal distribtuion of mean of zero
and standard deviation one is equal to the input probability.

Reference:
github.com/jeremybar...master/cprob/ndtri.c

normsinv(y0)
  Returns the inverse of the standard normal cumulative distribution. The distribution has a mean of zero and a standard deviation of one.
  Parameters:
    y0: float, probability corresponding to the normal distribution.
  Returns: float, z-score

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.