shaaah10

Position Size Tool

shaaah10 Cập nhật   
Updated - Version 2

This tool is used to calculate the size of a trade.

Settings - Type in total account size and % of capital that can be risked on each trade.

The table will display:
Column 1 - Stop placement based on low, mid or high value of the current candle.
Column 2 - Percent risk on the trade.
Column 3 - Amount of shares that can be traded (calculated from account size, risk and selected stop placement).

Green color is intended for long position, stop at the low of the candle.
Red color is intended for short position, stop at the high of the candle.
Middle value can shift between either color since its measured from open to close.
Phát hành các Ghi chú:
Table size option.
Phát hành các Ghi chú:
Added a movable stop line for specific stop placement, can for example be helpful on shorter timeframes or custom values. The line have its own size / risk input which can be accessed from the inputs tab. You can hide the function via the styles tab. Line have two colors, in case above current price will be Green (buy stop order) or below price Red (sell stop order).
Phát hành các Ghi chú:
Labels
Phát hành các Ghi chú:
Added checkbox for the option to remove the main table information or movable line based on preference. This can be used in case one does not use both functions and want to have more space / clearer information.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?