kevinmck100

Risk Management Strategy Template

This strategy is intended to be used as a base template for building new strategies.

It incorporates the following features:

Risk management:
 • Configurable X% loss per stop loss
 • Configurable R:R ratio

Trade entry:
 • Calculated position size based on risk tolerance

Trade exit:
 • Stop Loss currently configurable ATR multiplier but can be replaced based on strategy
 • Take Profit calculated from Stop Loss using R:R ratio

Backtesting:
 • Configurable backtesting range by date

Trade drawings:
 • TP/SL boxes drawn for all trades. Can be turned on and off
 • Trade exit information labels. Can be turned on and off
 • NOTE: Trade drawings will only be applicable when using overlay strategies

Debugging:
 • Includes section with useful debugging techniques

Strategy conditions

Trade entry:
LONG
 • C1: Price is above EMA line
 • C2: RSI is crossing out of oversold area
SHORT
 • C1: Price is below EMA line
 • C2: RSI is crossing out of overbought area

Trade exit:
 • Stop Loss: Stop Loss ATR multiplier is hit
 • Take Profit: R:R multiplier * Stop Loss is hit

The idea is to use RSI to catch pullbacks within the main trend.

Note that this strategy is intended to be a simple base strategy for building upon. It was not designed to be traded in its current form.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?