Mohamedawke

crypto Position Size Calculator

Mohamedawke Cập nhật   
Crypto Position Size Calculator

this indicator helps you to figure out the position size your trade . and its only used for crypto
the indicator needs to fill the input section in order to give you the information table that includes position size .
The input section consists two section the first section you will give the trade info like entry , stop loss and take profit .
then the next section its about your account balance and risk per trade . then you can get your position size .

you can have also option where you can display your table like bottom right , bottom left or top right its your choice.special thanks : Ahmed busury
special thanks : Aj group family
Phát hành các Ghi chú:
Crypto Position Size Calculator

this indicator helps you to figure out the position size your trade . and its only used for crypto
the indicator needs to fill the input section in order to give you the information table that includes position size .
The input section consists two section the first section you will give the trade info like entry , stop loss and take profit .
then the next section its about your account balance and risk per trade . then you can get your position size .

you can have also option where you can display your table like bottom right , bottom left or top right its your choice.special thanks : Ahmed busury
special thanks : Aj group family
Phát hành các Ghi chú:
NEW Update

Fix Display Issue

Phát hành các Ghi chú:
Displaying trade lines
# We added trade line which we can see our entry or stop loss or take profit
you can also have option that either u wanna see or not .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?