myncrypto

Strategy Backtesting Template [MYN]

myncrypto Cập nhật   
A few people have been asking me to share my backtesting template. Currently I use this as my starting point for validating existing strategies and developing new ones.

Features:

 • Trading Date Range
 • Trade Direction
 • 4 progressive take profits with target percents and percentage of position to take profit on (Thanks adolgo)
 • Variable percentage Stop Loss
 • Automatic ProfitView Alert Syntax builder for Longs and Shorts
 • ADX checkbox to automatically add conditional logic to your strategy

Phát hành các Ghi chú:
Fixed typo in the example strategy shortCondition referencing the longConditionEntry
Phát hành các Ghi chú:
 • Added EMA Filter
 • Added MASANAKAMURA ADX option to existing ADX Filter
 • Added Time Of Day Window
 • Added Performance Summary Dashboard
 • Added Monthly Performance Dash (Thanks @QuantNomad)
 • Fixed leverage calculation (Thanks Cybertron)

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY

➖➖🟦➖➖➖🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦➖➖➖🟦🟦
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?