MikeDelgado

Timeframe Bias Table

MikeDelgado Cập nhật   
Allows you to display a bias for the W, D, 4h, 15m & 1m Timeframes based on your own analysis.
Phát hành các Ghi chú:
adjustments to the interface
Phát hành các Ghi chú:
adjustments
Phát hành các Ghi chú:
Now you can input the five timeframes that you want to work with, it is no longer fixed to the W, D, 4h, 15m and 1m timeframes.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?