GDR X5 RetailGroup N.V.ORD SHSGDR X5 RetailGroup N.V.ORD SHSGDR X5 RetailGroup N.V.ORD SHS

GDR X5 RetailGroup N.V.ORD SHS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Quay lại

Hệ số giá trên thu nhập của GDR X5 RetailGroup N.V.ORD SHS.

Dữ liệu năm
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dữ liệu quý
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-