LEVENHUK INC

LVHK MOEX
LVHK
LEVENHUK INC MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính LVHK

Tóm tắt tài chính của LEVENHUK INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LVHK là 665.985M RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu