trytofeelpositive

Về tôi 🎯TG Public Channel - t.me/Positive_Trading_Public ✅MORE SIGNALS & ANALYSIS in my PRIVATE CHANNEL, Also ACCOUNT MANAGEMENT ➡For more info write to me in telegram t.me/feel_positive ✅ Elliott Waves Analyst, 5 years of experience in the crypto market
Đã tham gia t.me/Positive_Trading_Public
🎯Last day of discount at private channel.80/200$ for month/3months instead 100/250$.Who is interested - write to me in telegram t.me/feel_positive
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
26
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
749
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
41028
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
121881
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
35567
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
119034
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2900
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20190
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
66570
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
54625
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
25479
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
22185
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
297881
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
18431
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
38646
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39262
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
25636
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
410
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28843
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư