Giao dịch
4.7
7.1k Xếp hạngTuyệt vời
85.8k
Nhà giao dịch
2
Scripts
9.1k
Người theo dõi
4.7
7.1k Xếp hạngTuyệt vời
85.8k
Nhà giao dịch
2
Scripts
9.1k
Người theo dõi
Giao dịch
Tuyệt vời
Ok nhưng liên kết chưa chặt chẽ với tradingview. Cần có dòng trạng thái lệnh chờ trên biểu đồ
Ok good.
tuyệt vời
Hãy giúp đỡ cộng đồng giao dịch bằng việc để lại một nhận xét
Hãy cho mọi người biết kinh nghiệm của mình