dungsmc

mua 1st

Giá lên
BITTREX:1STBTC   None
entry :4450-4630
tp : 6500 ( hoặc tùy lòng tham)
nến 4h đang trong giai đoạn hồi phục giá, canh giá btc tránh biến động lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.