AkiraMax

TENCENT UP

Giá lên
HKEX:700   TENCENT HOLDINGS LIMITED
Buy : $.425-430
Sell : $.550-570
stop loss : $. 400
Continuing the Triangle pattern and the small Cup and Handle pattern.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.