HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
AAA đã break mô hình cái nêm, đang retest. Thứ 2 nếu retest thành công thì chính thức bay
GOODLUCK!