Cowboyyy

Đầu tư gì tháng 9 - AAM mục tiêu 68%

Giá lên
HOSE:AAM   CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Cắt lỗ ~ 13%
Bình luận: Quyết định cắt lỗ thoát khỏi thị trường và chờ thời điểm thích hợp

Bình luận