Cowboyyy

Đầu tư gì tháng 9 - AAM mục tiêu 68%

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:AAM   CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Cắt lỗ ~ 13%
Bình luận:
Quyết định cắt lỗ thoát khỏi thị trường và chờ thời điểm thích hợp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.