minh_liteforex

Chờ mua AAPL tại 108$

NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Chờ mua AAPL tại hỗ trợ 108$, target 144$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.