DamSan98

Apple giảm

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
apple giảm khi phân kỳ nhiều chỉ báo quan trọng
target trước 15-20% không nên tham

Apple will down, its divergence many indicators
target 15-20% SHORT and see then
AAPL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.