USstock1302

AAPL- LIỆU AAPL CÓ PHÁ ĐƯỜNG TRENLINE

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Liệu AAPL có bứt phá và đi lên. Đây là nhận định của mình mong mn góp ý
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.