Pinv-Trader

apple cứ buy khi mở phiên thôi suy nghĩ gì nữa

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
ok nha ae hội già làng. Nhận dịnh mình là buy lên thôi cứ vậy mà chơi nha con nào cũng thế đã là ck thì buy cho chắc ăn ngắn liền tay

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.