GKFXPrimeVN

Apple, xu hướng vẫn tiếp tục tăng!

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple là công ty có doanh thu cũng như lợi nhuận hàng đầu TG . Tôi rất tin tưởng Apple sẽ vẫn giữ vị thế này và cp của công ty sẽ tăng lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.