phanvinhhai

APPL- Cơ hội cho người đến sau

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
#AAPL- APPLE
Cơ hội nào cho người đến sau?
APPL đang đi trên những bậc thang từng bước, từng bước một. Để có thể đứng vững và chinh phục đỉnh cao danh vọng, APPL cần xây dựng một nền tảng vững chắc. Nên mỗi nền giá vượt qua phải thực sự kiến tạo, cần tạo đỉnh và đáy, cần test đi test lại nhiều lần. Nên thực sự mong APPL hồi về vùng giá 156$ để test lại nền giá trước đó. Đây là điểm hồi tỷ lệ fibo vàng 0.5-0.618. Chọn điểm mua hợp lý khi tăng, không nên mua đuổi giá. Thị trường điều chỉnh có thể xem đó là cơ hội để mua và tích lũy cổ phiếu tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.