NguyenThang33

Quả táo - Short

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
APPL đang hướng đến mức kháng cự của nó tại 214.27 và có khả năng giảm xuống mốc hỗ trợ tại 192.74.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.