GKFXPrimeVN

Apple giảm điều chỉnh để tiếp tục tăng mạnh!

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Sau một thời gian phục hồi mạnh mẽ, AAPL có xu hướng sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi tăng nữa. Hiện tại khuyến nghị sell để ăn ngắn và lệnh buy limit để đón xu hướng điều chỉnh. Chiến lược có đặt SL, TP. Anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.