vphuplus

IBD LV3 APPLE 9/5/2006

NASDAQ:AAPL   Apple Inc
IBD LV3 APPLE 9/5/2006
Bán 1/2 do vi phạm điểm chặn
Và bán 1/2 do vi phạm MA50d và 2 điểm này gần bằng nhau nên ta sẽ một lần.