TNBroker

AAS giá hiện tại 31.4, mục tiêu 34.8

Giá lên
UPCOM:AAS   SMARTINVEST SECURITIES JSC
AAS giá hiện tại 31.4, mục tiêu 34.8
Xu hướng vẫn cho thấy tăng và đang nằm trong entry đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.