BINANCE:AAVEUSDT.P   AAVE / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
4h sóng giảm chưa có dấu hiệu tăng.
1h có phân kỳ tăng => có thể tăng hiệu chỉnh và tiếp tục giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.