practicalTacos8075

Đánh giá cổ phiếu Penny ABS, giai đoạn 2024- 2032

Giá lên
HOSE_DLY:ABS   CTCP DV NN BINH THUAN
Đánh giá cổ phiếu Penny ABS, giai đoạn 2024- 2032.
Đánh giá nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất lương thực. Với khả năng xảy ra các cuộc chiến tranh liên quan tới Biển Đông
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.