TrongLe

2 Đáy

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
UPCOM:ACV   AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
Mô hình 2 đáy đã hoàn thành , giá mục tiêu 115k
Bình luận:
Thoát lệnh, hòa vốn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.