LeTrongHoaiNam

ADA khả năng sẽ bật mạnh như EOS

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
COn ada này mình k hiểu lắm, nhưng mình đang thấy nó nằm trong trend core value, nên mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.