VuDucThanhLong

ADA: Phân Vân Chọn Target x5 Hay x10

BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
1 trong những coin đáng để đầu tư vào vụ mua cuối năm 2018 đầu năm 2019
Dự án với nền tảng tốt, marketing hiệu quả, cộng đồng lớn,.....
Tuy nhiên hiện tại chúng ta chưa nên mua ADA vào thời điểm này
Tôi sẽ mua khi ADA về 811-965
Đó là 1 khoảng giá vô cùng tốt để đầu tư ADA khi mà đáy sâu nhất của ADA cũng chỉ khoảng 600sts

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.