xuhuongvang1

Sóng ADA/BTC

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
ADA hiện tại con sóng khá tốt cho target 1450
Bình luận:
ADA đã thoát cản cuối 1260 và bây giờ là 1450
Bình luận:
ADA cập nhật điểm dừng trung hạn và dài hạn
Bình luận:
Ada 1275
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.