KentNT

ADA đang điều chỉnh

Giá xuống
KentNT Cập nhật   
BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin
RSI quá bán đang có sự điều chỉnh ở khung H4
Bình luận:
Đang theo đúng chart đự đoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.