DuyphongFX88

Cơ hội Buy ADA trên H4 cực đẹp khi Trend đã chuyển sang buy

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
BITMEX:ADAM19   None
ADA đã phá trend giảm ở H4, phá EMA 200 và đang có lực bật khá mạnh
Sẽ update thêm về chart này trong thời gian tới
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.