NgPan37

Trước ngày Hard fork

KRAKEN:ADAUSD   Cardano / U. S. Dollar
Các holder ADA đang trải qua những ngày thật tuyệt vời khi ADA liên tiếp lập định.
Chúng ta chờ xem trước ngày hard fork có giá sẽ về đâu nhé.

Chỉ là ý tưởng, không phải lời khuyên đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.