kevinluong85

17:00 - 7/9 - ADAUSDT

Giá xuống
BYBIT:ADAUSDT.P   ADAUSDT Perpetual Contract
Điều chỉnh ABC phá đáy 2 của sóng Elliott khung H4. Cấu trúc giảm. Tìm điểm SHORT
Entry: 0.2562 - 0.2575
SL:0.2583
TP:0.2543
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.