BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Đi hết 3 sóng Elliott, điều chỉnh ABC.
Tìm entry SHORT.
Entry:0.2688 - 0.279
SL:0.2812
TP: 0.2565
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.