longkuz

ADA LONG TRADE

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Long ADA giá break trend H4, H1 có nến lên + vol
Entry: 0.4020
SL: 0.3764

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.