Thaiteamtrader

#ADAUSDT nằm trong một kênh tăng dần

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADAUSDT hiện đang giao dịch trong mô hình kênh tăng dần. Mô hình này được đặc trưng bởi một đường hỗ trợ dốc lên và một đường kháng cự song song. Đối với các vị thế mua, sự bứt phá khỏi đường kháng cự có thể báo hiệu khả năng tiếp tục tăng giá.
Việc theo dõi chặt chẽ hành động giá của ADAUSDT, đặc biệt là tìm kiếm một đột phá quyết định trên đường kháng cự của kênh tăng dần. Đột phá xảy ra khi giá vượt qua mức kháng cự một cách thuyết phục, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường và tiềm năng tăng giá hơn nữa.

Nếu xảy ra đột phá khỏi đường kháng cự, Có thể xem xét bắt đầu các vị thế mua trong ADAUSDT.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.