Tulamai

ADS- kỳ vọng đạt đỉnh mới

HOSE:ADS   CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Theo quỹ radar của tui thì ADS sẽ là cổ phiếu đi ngược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.