GameonVentures

AGI - H1 - Bearish BAT

Đào tạo
BINANCE:AGIBTC   None
Mô hình con dơi cũng đang hình thành với AGI
EP: 980
TP: 1217

EP*: 1024
TP*: 1596

Các mô hình Garley cần đặt SL ngay dưới các vùng EP
Chúc bạn giao dịch thành công!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures