Dự đoán và phân tích

Cánh dơi

Mô hình Cánh dơi là một cấu trúc 5 điểm hồi lại được Scott Carney tìm ra năm 2001. Mô hình này có các ngưỡng Fibonacci cụ thể cho từng điểm nằm trong cấu trúc và cần phải lưu ý rằng D không phải là một điểm, mà giống một vùng hơn, tại đó giá thường có có dấu hiệu đảo chiều, được gọi là vùng đảo chiều tiềm năng (Potential Reversal Zone - PRZ). Điểm B hồi lại từ pha chính XA nhưng ngắn hơn tỉ lệ 0,618, thường là 0,50 hoặc 0.382, còn vùng PRZ bao gồm 3 ngưỡng điều hoà hội tụ: 1) hồi lại 0,886 từ pha chính XA, 2) các pha kéo dài AB=CD, nhưng thường theo tỉ lệ 1,27 AB=CD và 3) hình chiếu BC tối thiểu có tỉ lệ 1,618.

Mức giá mục tiêu đầu tiên nằm trong khoảng hồi lại theo tỉ lệ 0,382 của pha AD và mức thứ hai tại ngưỡng 0,618. Ngưỡng dừng lỗ phổ biến nằm sau điểm X. Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể tìm kiếm những tín hiệu xác nhận để vào lệnh. Các mô hình Cánh dơi có thể xuất hiện ở cả thị trường giá xuống và giá lên. TradingView có một công cụ vẽ mô hình XABCD cho phép nhà giao dịch xác định một cách trực quan các cấu trúc 5 điểm đảo chiều trên đồ thị.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
2345
1
2
...
5