Heliosvn

AIONBTC - Chờ cú hồi mạnh mẽ 200%

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   None
- Vùng mua: 780(hiện tại) - 680
- Chốt lời: Canh chốt DCA theo hình vẽ
- Cắt lỗ: 660 (vùng 1 cho ngắn hạn) - và vùng 530 cho dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.