NASDAQ:AKAM   Akamai Technologies, Inc.

Mua ở nền giá 4 rồi.
Bán khi giá cắt mạnh xuống MA10w