NASDAQ:ALGN   Align Technology, Inc.
Trend chính: Trend tăng, RSI đã báo phân kỳ và phá đường 50 2 lần
Trend phụ: trend giảm, RSI chưa báo phân kỳ và đỉnh mới chưa hình thành rõ rệt, đã test đường 50 nhưng chưa thành công => tiếp tục xu hướng giảm. Giá cũng chưa rơi vào quá mua - quá bán.

Kết luận: Sell ở hiện tại và Buy ở Hỗ trợ 238.69

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.