thanhnt90

ALK buy 54.9 tp 65 sl 50

NYSE:ALK   Alaska Air Group, Inc
Mô hình thực chiến của ALK đã phá vỡ đỉnh cao nhất với khối lương tăng gấp đôi trong 2 phiên cuối. Giá khuyến nghị buy 54.9, không dùng đòn bẫy nhé. NYSE:ALK
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.