trantienkhai1998

alpha trong 4 ngày tới - Người mới Crypto SAFIRA 2021

Giá lên
BINANCE:ALPHAUSDT   ALPHA / TetherUS
lưỡng lự giá nhưng chưa có sự điều chỉnh lớn , có thể phải test lại vùng hỗ trợ rồi mới uptrend trong 4 - 7 ngày tới .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.